NE GJITHMONË GJEJMË ZGJIDHJE PËR JU
NE GJITHMONË JEMI SHUMË TË SHPEJTË
NE GJITHMONË JEMI CILËSOR

Shërbime

Ndertim(Programim) Sistemesh Informacioni

 • Analize procesi
 • Modelim i bazave te te dhenave
 • Zhvillim dhe programim software-sh
 • Suport
 • Trajnime
Per te gjitha fushat ku GIS mund te aplikohet, si:
 1. Sistemi i adresave
 2. Pasurite e paluajtshme
 3. Perdorimi i tokes
 4. Ndertesa
 5. Infrastrukturat e ujesjelles - kanalizimeve
 6. Infrastrukturat e sistemit elektro-energjitik
 7. Infrastrukturat rrugore
 8. Infrastrukturat e rrjetit te telekomunikacionit

Krijim i Bazave te te Dhenave Gjeografike
 • Projekte studimore ne rang kombetar
 • Planifikim Rajonal
 • Planifikim Urban
 • Projekte te Ujesjelles - Kanalizimeve
 • Regjistrim i pasurive te paluajtshme
Arkivi shume i pasur dhe i mire-organizuar i GC, krijon nje mbeshtetje shume te shpejte dhe cilesore te projekteve
Konsulence
 • Analize Institucionale
 • Konsulence per ndertimin e bazave te te dhenave gjeografike
 • Krijim standartesh per mbledhjen dhe ruajtjen e informacioneve dixhitale>
 • Konsulence ne fushen e pasurive te paluajtshme

Analiza institucionale e pushtetit vendor me qellimin e projektimit dhe krijimit te bazave te te dhenave mbi territorin, sistemin e taksave mbi ndertesat e pasurite, infrastrukturat e qytetit etj, eshte nje nga fushat ku GC ka nje eksperience te gjate dhe konkrete. Bazat e te dhenave gjeografike qe projektohen nga GC u sigurojne klienteve saktesi dhe shpejtesi te larte nga njera ane dhe kosto te ulet nga ana tjeter, ne realizimin e projekteve te tyre Standartizimi i informacioneve dixhitale mbi hartat, eshte nje drejtim i rendesishem ku klientet krijojne leverdi te medha ne kohe dhe kosto. Analizat teknike te hartave te krijuara ne kohe te ndryshme, bejne te mundur vleresimin e zhvillimit te territorit dhe si rrjedhim te pasurive te paluajtshme.

Analiza 3 Dimensionale te Terrenit
 • Dixhitalizimi i izoipseve te hartave topografike te shkalleve te ndryshme
 • Krijimi i modeleve dixhitale te terrenit (DEM)
 • Analiza te modeleve tre dimensionale (3D)
 • Modelime tre dimensionale te objekteve te terrenit (qendra te banuara, infrastrukturat, etj)
Transformime Koordinatash

Ne kushtet e perdorimit gjithmone e me shume te teknologjive te reja GPS dhe sistemeve globale te informacionit gjeografik, ne Shqiperi ka dale e nevojshme te behet procesi i transformimit te sistemit koordinativ te hartave te ndryshme dixhitale.

GC ofron keto lloj sherbimesh per harta dixhitale te formateve te zakonshme (ESRI shape file) dhe gjithashtu informacione te mbledhura nga Google-earth mund ti transformoje dhe konvertoje ne sisteme te ndryshme koordinative.

Perpunim i Hartave te Skanuara

GC ka ne bazen e vet te te dhenave te gjithe mbeshtetjen koordinative dhe ndarjen e nomeklaturave zyrtare, per te gjitha llojet e hartave qe jane krijuar dhe krijohen ne territorin e republikes se Shqiperise. Kjo i jep mundesi GC qe ne cdo rast te realizoje gjeoreferimin e plote te te gjitha llojeve te hartave qe jane krijuar ne Shqiperi.

Perpunim i Fotografimit Ajror

GC eshte ne gjendje te realizoje perpunim dixhital te fotografimeve ajrore analoge (me film) dhe atyre dixhitale. Prodhimi i ortofotos si nepermjet modeleve tre-dimensionale fotogrametrike ashtu edhe nepermjet perdorimit te fotografive te vecuara ka qene dhe eshte nje nga fushat ku GC ka zgjidhur shume nevoja te klienteve te vet.