NE GJITHMONË GJEJMË ZGJIDHJE PËR JU
NE GJITHMONË JEMI SHUMË TË SHPEJTË
NE GJITHMONË JEMI CILËSOR

Projekte

Prodhimi i ortofotos nga fotografimi ajror i vitit 1994 (Nëntor – Dhjetor 2019)

Klienti: (ASIG) – Autoriteti Shtetëror për Informacionet Gjeohapësinor.

Qëllimi i projektit është pasurimi i shërbimit të hartave historike ne Gjeoportali shtetëror të ASIG dhe mbështetja e procesit të përditësim përmirësimit të bazës se të dhënave të pasurive të paluajtshme. Ortofoto e vitit 1994 përkon me kohen kur është realizuar ndarja e tokës bujqësore me ligjin 7501.

Asistence teknike ne funksion të regjistrimit dhe vlerësimit të titujve të pronësisë. Krijimi i procedurave standarte dhe standarteve teknike. (Maj 2018 – Maj 2019)

Klienti: Bashkia Shijak

Qëllimi kryesor i projektit është rritja e kapaciteteve profesionale ne Bashki me qellim rritjen e cilësisë dhe shpejtësisë se shërbimit. Krijimi i procedurave standarte, specifikime të plota teknike dhe zbatimi i teknologjive të GIS ne trajtimin e pasurive të paluajtshme janë pjese e këtij projekti me qellim rritjen e rendimentit dhe sigurisë ne funksion të titujve të pronësisë. Ne funksion të përgjegjësive të Bashkisë projekti ve theksin tek vlerësimi dhe regjistrimi i ndarjes se tokës me ligjin 7501 dhe regjistrimi e menaxhimi i pronave publike.

Skanimi dhe Gjeoreferimi i hartave ekzistuese dhe fotove ajrore ne territorin Shqiptar.(Gusht 2016 – Shkurt 2017)

Klienti: (ASIG + Statens Kartverk)

Objektivi kryesor i projektit është mbështetja e Agjencisë për krijimin e specifikimeve teknike ne funksion të skanimit dhe gjeoreferimit të hartave dhe fotografive ajrore që ndodhen ne Arkivat historike të institucioneve të ndryshme. Por gjithashtu projekti parashikon skanime të hartave dhe fotografive ajrore për materiale historike me prioritet për tu shërbyer nga gjeoportali shtetëror i ASIG.

Zhvillimi dhe instalimi i sistemit WEB-GIS për trajtimin e procesit të kompensimit (Tetor 2015 – Dhjetor 2016 )

Klienti: ATP (Agjencia kombëtare e trajtimit te Pronës)

Projekti është realizuar ne bashkëpunim me kompaninë “Communication Progress”.
Gjate projektit u realizua:

 1. Riorganizimi i të gjithë arkivit ekzistues manual të ATP.
 2. Skanimi dhe Gjeoreferimi i hartave historike ne funksion të procesit të identifikimit të pronave.
 3. Skanimi dhe Gjeoreferimi i të gjitha hartave që ndodheshin ne dosjet e aplikuarve.
 4. Skanimi i dokumentave të dosjeve të aplikimit.
 5. Analiza Institucionale dhe krijimi i sistemit dixhital të tipit Web-GIS “server-client”
 6. Migrimi i të gjitha të dhënave ekzistuese.
 7. Trajnimi i personelit të ATP ne funksion të përdorimit dhe administrimit të sistemit.

Sistemi WEB-GIS ATP është realizuar me të gjitha komponentët e nevojshëm të punimit me hartat. Ai përdoret nga të gjithë punonjësit e ATP të cilët punojnë ne një baze të dhënash të vetme për të gjithë territorin e Shqipërisë, ne të gjitha fazat e punës deri ne vlerësimin përfundimtare të vlerës se kompensimit. Sistemi monitorin ne kohe reale gjithë aktivitetin e punonjësve të ATP. Sistemi trajton ne mënyrë integrale të gjitha llojet e informacioneve hartografike, numerike, imazhe etj. Sistemi Respekton të gjithë legjislacionin dhe standartet teknike që duhet të kënaqin “bazat e të dhënave shtetërore

Zhvillimi dhe instalimi i sistemit WEB-GIS -ARRSH për menaxhimin e aseteve te sistemit rrugor Shqiptar (Nëntor 2015 – Maj 2016)

Klienti: Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH)

Projekti është realizuar ne bashkëpunim me kompaninë INVENT shpk.
Gjate projektit u realizua:

 1. Grumbullimi, vlerësimi dhe përpunimi i të gjitha të dhënave ekzistuese të sistemit rrugor.
 2. Grumbullimi, vlerësimi i të gjitha të dhënave të projekteve të veçanta të rrugëve ne përgjegjësi të ARSH.
 3. Gjeoreferimi dhe përpunimi i të gjitha fileve dixhitale të formateve “CAD-Dwg) dhe konvertimi i tyre ne format “Shape” GIS
 4. Analiza Institucionale dhe krijimi i sistemit dixhital të tipit Web-GIS “server-client” arkivit ekzistues manual të ATP
 5. Dixhitalizim dhe plotësim të dhënash ne të gjithë shtrirjen e rrjetit rrugor shtetëror.
 6. Trajnimi i personelit të ARSH ne funksion të përdorimit dhe administrimit të sistemit.

Sistemi WEB-GIS ARRSH është realizuar me të gjitha komponentët e nevojshëm të punimit me hartat, Ai përdoret nga të gjithë punonjësit e ARRSH të cilët punojnë ne një baze të dhënash të vetme për të gjithë territorin e Shqipërisë ne të gjitha fazat e punës. Sistemi trajton ne mënyrë integrale të gjitha llojet e informacioneve hartografike, numerike, imazhe etj. Sistemi Respekton të gjithë legjislacionin dhe standartet teknike që duhet të kënaqin “bazat e të dhënave shtetërore”

Evidentimi dhe matja ne terren e ndërtimeve informale. Zona Kadastrale 2066 Kamzë (Tetor 2015 – Dhjetor 2015)

Klienti: ( ALUIZNI - Shqipëri)

Projekti ka pasur si qellim matjen ne terren dhe realizimin e hartës se pasurive ne funksion të procesit të legalizimit. Ne ndryshim nga procedurat standarte të realizimi të këtij procesi Geo Consulting prezantoi një teknologji krejt tjetër ne menaxhimin dhe realizimin e këtij procesi. Trajtimi i procesit nga momenti i trajtimit të dosjeve të aplikimit deri tek harta përfundimtare dhe prodhimi i dokumentave standarte u be nëpërmjet përdorimit te sistemit të posaçëm tip Web-GIS.

Përditësimi dhe dokumentimi i kufijve territoriale për 61 Bashkitë e Shqipërisë (Qershor 2015 – Shkurt 2016)

Klienti: UNDP Albania

Në kontratë me UNDP dhe Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore, Geo Consulting se bashku me INVENT dhe Gent Alba. Sh.p.k., zhvilloi një proces ne rreng kombëtar për përcaktimin dhe dokumentimin e kufijve zyrtare hartografike për 61 bashkitë e Shqipërisë. Projekti u realizua sipas aktiviteteve të mëposhtme:

 1. Grumbullimi/ Gjeoreferimi/ Dixhitalizimi/ Përpunimi i materialeve ekzistuese hartografike për gjithë territorin e Shqipërisë (harta topografike, hartat e pasurive, hartat pyjore dhe kullosore)
 2. Krijimi i sistemit të posaçëm Web-GIS me fokus trajtimin e kufirit administrativ sipas standarteve shtetërore të informacioneve dixhitale.
 3. Organizimi i Worshopeve dhe trajnimi i dedikuar i përfaqësuesve të 61 bashkive për përdorimin e sistemit Web-GIS.
 4. Asistence dhe trajnim i vazhdueshëm i përfaqësuesve të bashkive për hedhjen e pretendimeve dhe sugjerimeve mbi pozicionin hartografik të kufirit.
 5. Inspektime ne terren.
 6. Dokumentim, printime.

Zhvillimi i sistemit Web-GIS albinfo.al për standardizimin dhe popullimin e bazës se te dhënave për turizmin ne Shqipëri(Tetor 2015 – Ne vazhdimësi)

Klientët: GIZ – VIS – Ministria e Turizmit dhe Ambientit, IUCN ECARO etc

Projekti ka si qellim standardizimin e informacione mbi turizmin ne Shqipëri. Sistemi i tipit Web-GIS “Turizem” eshte komponent ne domenin albinfo.al që krijon mundësi editimi dhe hedhje të informacionit nga të gjitha projektet dhe operatoret që kanë besimin e ministrisë se turizmit. Sistemi është i hapur ne internet dhe përdoret nga turistet për të marre informacione ne gjithë territorin shqiptar ne formën e GIS. Ky projekt gjithashtu ka si qellim krijimin e hartave turistike ne shkalle të ndryshme ne standart cilësor ku përveç informacioneve turistike ato trajtojnë ne mënyre profesionale informacionin hartografik të Shqipërisë.

Planifikim Territori(2011 – Vazhdim )

Geo Consulting eshte sot ne treg me programin me te kompletuar PPV-GIS ne fushen e planifikimit te pergjithshem te territoritit.

  Geo Consulting ka kontrata per shitjen e licenses se ketij software dhe gjithashtu kontrata mirembajtje me nje numer shume te madh njesish vendore ne Shqiperi:
  (Kashar, Vore, Farke, Paskuqan, Kamez, Vore, Petrele etj)

Fondi i Zhvillimit Rural (UNDP)(2011 – Vazhdim )

Ky është një projekt ku Geo Consulting nëpërmjet mbështetjes paraprake të UNDB ka krijuar programin e aplikimit dhe vlerësimit të të gjitha projekteve me bashkëfinancim. Ky projekt ka rezultuar me një produkt Web-GIS software me rreth 400 përdorues të cilët janë të gjitha njësite vendore të Shqipërisë dhe të gjitha ministritë e linjës që vlerësojnë online të gjitha materialet teknike të projekteve që janë aplikuar. Ky projekt ka vërtetuar se edhe në kushtet e Shqipërisë ku mungon kapaciteti teknik i njësive vendore për punime me sistemet e tipit GIS, është e mundur të realizohen procese të tilla me programe të tipit që i prodhon Geo Consulting.

(FAO) Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (2012, 2013)

Projektet e SOLA (Solutions for Open Land Administration) janë sisteme softwaresh ”Open source” që kane qellim kompjuterizimin e kadastrave apo sistemeve të regjistrimit të pasurive në vendet e pazhvilluara, në mënyrën më të lirë por edhe të një zhvillimi të qëndrueshëm. GC është përfshire në këtë projekt në drejtimet e mëposhtme:

 1. Testimi i sistemit
 2. Krijimi i “Web Mapping Services” për orto-fotot në projektet e implementimit të SOLA-s neper botë.

OSBE (Regjistrimi i pasurive të paluajtshme në bregdetin jugor të Shqipërisë)(2011-2012)

Përveç konsulences në fushën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, specialistet e Geo Consulting kane krijuar një program GIS që menaxhon numër të pakufizuar përdoruesish. Me ane të këtij programi realizohet krijimi i një baze të plotë të dhenash për pasuritë e paluajtshme ku perfshihen harta e pasurisë, të dhënat e kartelës së pasurisë dhe gjithashtu dokumentet e skanuara të pasurive. Qëllimi i projektit ka qenë jo vetëm regjistrimi i zakonshëm sipas standarteve aktuale të regjistrimit, por analiza e të dhënave në formën e statistikave dhe hartave tematike në funksion të sigurisë së të drejtave pronësore në këtë zone.

States kartverk (Norwegian Mapping and cadastre Authority) & KCA (Kosovo Cadastral Agency)(2011)

"Software për migrimin e të dhënave"
Ky projekt lidhet me krijimin e software që realizon import – eksportin e të dhënave të kadastrës së rikonstruktuar të parcelave dhe të ndërtesave në regjistrin dixhital të pasurive të paluajtshme (RDPP).

States kartverk (Autoriteti i Hartave dhe Kadastrës së Norvegjisë & AKK (Agjencia Kadastrale e Kosovës)(2011)

"Pilotimi i krijimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të adresave në Kosovë."
Qëllimi i projektit ishte dhënia e informacionit analitik për:

 1. Përgatitjen e legjislacionit të ri dhe instruksionet administrative që lidhen me sistemin e adresave.
 2. Projektimi i sistemit të adresave, specifikisht si do të jete numërimi i detajuar i objekteve të adresueshëm në funksion të modelit që numëron ndërtesat apo modelit që numëron hyrjet e ndërtesave.
 3. Propozime për formën, përmbajtjen dhe përgatitjen e regjistrit të adresave.
 4. Propozime për procesin dhe procedurat e zbatimit të projektit në nivelin komunal dhe shtetëror.

Devoll HDP. (Statkraft AS, Norwegian power company)(2010 -Vazhdim)

Mbështetje e procesit të vlerësimit dhe kompensimit të pasurive që preken nga ndërtimi i hidrocentraleve në kaskadën e lumit Devoll.Kontrata ka realizuar përpunimin e hartave të pasurive të paluajtshme dhe krijimin e sistemeve GIS të informacionit për geoprocesimin dhe krijimin e raporteve të nevojshme në funksion të kompensimit të pasurive

ZQRPP (Projekti i menaxhimit dhe administrimit të tokës, Banka Botërore)(2011 – 2012)

Ky projekt përmban dixhitalizimin e hartave të pasurive të paluajtshme për rreth 700 zona kadastrale dhe rreth 700 000 pasuri të paluajtshme.Njëkohësisht ky projekt përmban lidhjen në GIS të të dhënave alfanumerike të pasurive me hartën dixhitale me qellim krijimin e raporteve të vlerësimit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme.

Stucky and Dornier-Schneider consulting.(2009 -2010).

Kontrata për zhvillimin e programit Web -GIS për kompaninë e ujësjellës kanalizimeve UK –Shkodër. Ky program është krijuar me funksione të plota në drejtim të menaxhimit të aseteve të kompanisë, evidentimit të procesit të mirëmbajtjes së tyre, përfshirjen e sistemit të faturimit në ambientin GIS dhe prodhimin e të dhënave në funksion të llogaritjeve të sistemit Hidraulik të rrjetit.

GTZ + AKBN (Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore)(2010).

Web-GIS për monitorimin e procesit të liçensimit të hidrocentraleve në të gjithë territorin e Shqipërisë.Ky projekt realizoi me sukses jo vetëm hedhjen e të dhënave por edhe përditësimin e vazhdueshëm të tyre duke përdorur vetëm serverin dhe programin e Geo Consulting.

Shërbimi mjekësor i helikopterëve (Shqipëri)(2009 – Vazhdim).

Web-GIS i krijuar nga GC mbështet me material hartografik dhe monitorim të vazhdueshëm të shërbimit.Geo Consulting vazhdon ketë lloj shërbimi në formën e Web-service

ZQRPP (Projekti i menaxhimit dhe administrimit të tokës, Banka Botërore)(2007-2008).

Studimi pilot për përditësimin dhe përmirësimin e të dhënave të pasurive të paluajtshme. Zhvillimi i procedurave të punës dhe konkretizimi i tyre në dy zona kadastrale të rrethit të Tiranës. Produkti kryesor i kontratës ka qenë raporti teknik mbi metodologjinë dhe procedurat për mbështetjen e procesit të përditësim - përmirësimit të të dhënave të pasurive të paluajtshme

ZQRPP (Projekti i menaxhimit dhe administrimit të tokës, Banka Botërore)(2007-2008).

Procesimi i të dhënave dixhitale për 1700 zona kadastrale të Shqipërisë. Konvertimi i të dhënave nga formate dxf dhe mdb, në format GIS. Qëllimi i projektit ka qenë krijimi një sistemi metadata për vlerësimin e cilësisë së të dhënave dixhitale të pasurive të paluajtshme.

C.lotti & associati societa di ingeneria s.p.a (Italy).(2008-2009).

Projekti konsiston në krijimin e bazave të të dhënave GIS me qellim analizën e nevojave për ujë të pijshëm në Shqipërinë Jugore. Projekti ka krijuar të dhëna për territorin nga ujëmbledhësi i Shkumbinit deri në kufirin jugor të Shqipërisë.

JICA (Japan ) World Bank Project(2005 – 2006).

"Projekti i kanalizimeve kryesore në territorin e Tiranës së Madhe"
Detyra e GC ka qenë organizimi i bazave të të dhënave mbi territorin, prodhim ortofotosh dhe ekspertize GIS

EPTISA (Spain) EU Project(2004 – 2006).

"Planifikimi Rajonal në Qarqet Shkodër – Lezhë"
Detyra e GC ka qenë mbështetja në aspektet e organizimit të të dhënave mbi territorin, Prodhimin e hartave tematike të planit Rajonal, krijimi i bazave të të dhënave dhe prodhimi i statistikave mbi territorin, popullsinë etj.

CO-PLAN(2002 – 2010).

Ne Organizatën e Co-Plan GC ka një bashkëpunim dhe partneritet afatgjate i cili vazhdon ende. Drejtimet në të cilat ka punuar GC në ketë partneritet kane qenë:

 1. Studime mbi realizimet praktike në fushën e legalizimit dhe urbanizimit të zonave informale. (Zona e Kënetës Durrës). Pjesa e rëndësishme e këtij Projekti ka qenë Modelimi i Bazave të të Dhënave në funksion të urbanizimit, legalizimit dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme.
 2. Analiza Institucionale e Bashkisë Elbasan në funksion të Krijimit të Sistemit të Informacionit.
 3. Krijimi i SIT (Sistemi i Informacionit mbi territorin) në të cilin janë përfshirë zgjidhjet mbi regjistrimin e popullsisë dhe banesave, sistemin e adresave, regjistrimin e bizneseve në qytetin e Elbasanit.
 4. Mbështetje me ekspertize GIS dhe me prodhime hartografike në funksion të planit rregullues të Qytetit të Elbasanit.
 5. Mbështetje me ekspertize GIS dhe me prodhime hartografike në funksion të planit rregullues të Qytetit të Fierit.
 6. Krijimi i SIT (Sistemi i Informacionit mbi territorin) në të cilin janë për përfshirë zgjidhjet mbi regjistrimin e popullsisë dhe banesave, sistemin e adresave, regjistrimin e bizneseve në qytetin e Fierit.
 7. Projekti i Menaxhimit të Tokës Urbane për Bashkinë KAMEZ (Remote sensing, GIS processing, Analiza dhe statistika)
 8. Studime Urbane në qytetet Shkodër, Lushnje, Peshkopi. Kryesisht në këto projekte GC ka realizuar organizimin e bazave të të dhënave mbi territorin dhe ka mbuluar prodhimin e statistikave e të hartave tematike të planeve.

Komuna Kashar.(2004-2005).

"Krijimi i Modelit Shumëqëllimësh të Informacioneve mbi Terrenin"

 1. Te dhënat mbi Pasuritë e paluajtshme (+ servitutat)
 2. Te dhënat mbi ndërtesat
 3. Te dhënat mbi popullsinë
 4. Te dhënat mbi të gjitha llojet e infrastrukturës, (elektrik, ujësjellës, kanalizime)
 5. Te dhënat mbi përdorimin e tokës.

ARD.INC / SRPP (USAID) (Sistemi i Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme)(2003-2004).

"Sistemi I Regjistrimit te Pasurive te Palujtshme"
Monitorimi (supervizioni) i Regjistrimit Fillestar të Pasurive të Paluajtshme. Objekti i punës së këtij projekti ka qenë:

 1. Monitorimi i vazhdueshëm i procesit të regjistrimit në terren (Aspekti Tekniko-ligjor i procesit)
 2. Analiza e të dhënave Dixhitale (harte dixhitale + kartela dixhitale) në funksion të vlerësimit të korrektësisë së të dhënave

USAID Projekti 11 dhe Projekti 16.(2002-2003).
 1. Punime GIS për projektin "Master Plani i Ujësjellësit për qytetin e Sarandës"
 2. Zhvillimi i procedurave të azhornimit të hartave treguese të pasurive të paluajtshme si rezultat i regjistrimit të shpronësimeve në akset kryesore rrugore.
 3. GIS Pilot për menaxhimin e të dhënave për sistemin rrugor të Shqipërisë.
G.T.Z.(2002-2003)
 1. Projekt GIS për inventarizimin e infrastrukturave në komunën e MAMINASIT. Krijimi i Bazave GIS të të dhënave.
 2. Strategjia për zhvillimin e teknologjive të informacionit mbi token, në kuadër të modernizimit të Pushtetit Lokal.
 3. Mbështetja me materiale hartografike e Planit Rregullues të Qendrës së Tiranës.